Macam Macam Akhlak

 


Akhlak  secara bahasa berasal dari kata "akhlak" dalam bentuk jamak, sedang mufradnya  adalah "khuluq"

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.


Macam- Macam Akhlak

Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) dan akhlak madzmumah (akhlak yang kurang terpuji)

A. Akhlak Mahmudah

Akhlak yang baik ialah segala tingkah laku yang terpuji. Tingkah laku yang mmbuat orang lain senang dan nyaman serta tidak mersa terganggu. Akhlak yang baik berasal dari sifat- sifat yang baik pula. Sehingga jiwa manusia dapat menghasilkan perbuatan- perbuatan lahiriah yang baik. Adapun jenis- jenis akhlak mahmudah sebagai berikut :

1. Jujur

2. Sabar

3. Ikhlas

4. Menepati janji

5. Dermawan

B. Akhlak Madzmumah

Akhlak madzmumah ialah perilaku yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Dimana perilaku tersebut mengakibatkan orang lain tidak senang.

Macam- macam Akhlak Madzmumah:

1. Egoistis

2. Kikir

3. Dusta

4. Berolok- olok

5. Khianat

6. Aniaya

7. Sombong

8. Sifat Dengki

Nah di atas adalah macam macam akhlak, semoga bermanfaat ya guys.

Buka Komentar